Articole - Ordonanta nr. 20 din 01/27/1994

Ordonanta nr. 20 din 01/27/1994

Ordonanta nr. 20 din 01/27/1994
*Republicata* privind punerea in siguranta a fondului construit existent
Monitorul Oficial nr. 338 din 12/07/1994
Republicata in temeiul art. II din O.G. 27/22-07-1994, publicata in M.Of. 198/29-07-1994, dindu-se articolelor o noua numerotare.
O.G. 20/27-01-1994 a fost publicata in M.Of. 28/28-01-1994
ART. 1
Punerea in siguranta a fondului construit existent constituie o actiune de interes national, in contextul limitarii sau evitarii efectelor unui potential dezastru.
ART. 2
Proprietarii, persoane fizice sau juridice, ai constructiilor grav afectate de seisme sint obligati sa ia masuri pentru punerea in siguranta a acestora, in care scop vor proceda la:
a) expertizarea constructiilor in conformitate cu normativul de protectie antiseismica, de catre experti atestati ;
b) proiectarea lucrarilor de consolidare in conformitate cu solutiile din raportul de expertiza si verificare a proiectelor de catre specialisti atestati ca verificatori de proiecte si agenti economici care au angajate persoane fizice atestate ;
c) executarea lucrarilor de consolidare de catre societatile de constructii care au responsabili tehnici cu executia, atestati pentru lucrari de acest gen.
ART. 3
Interventia pentru punerea in siguranta a constructiilor se va realiza cu respectarea exigentelor de calitate, a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de protectie antiseismica, folosind in acest scop serviciile persoanelor fizice atestate si ale societatilor comerciale de constructii care au specialisti in astfel de lucrari.
ART. 4
Organizarea si conducerea activitatii de interventie pentru punerea in siguranta a constructiilor se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit, se infiinteaza, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Consiliul tehnic superior format din specialisti de inalta calificare, al carui secretariat este asigurat de actuala Directie de protectie antiseismica si prevenire a dezastrelor, fara majorarea numarului de personal.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va actiona pentru:
- stabilirea ordinii de realizare a lucrarilor de interventie, acordind prioritate cladirilor de locuit cu peste P+2 etaje si a celor cu aglomerari mari de oameni, in functie de gradul de afectare;
- avizarea metodologiilor de tarifare, expertizare si stabilire a solutiilor de interventie de principiu ;
- avizarea solutiilor-cadru de interventie pentru constructiile realizate pe baza de proiecte tip si refolosibile ;
- avizarea solutiilor de interventie pentru constructii unicat importante.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va coordona actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent, colaborind cu consiliile judetene si locale care urmaresc inventarierea, expertizarea, elaborarea proiectelor si realizarea lucrarilor de punere in siguranta la nivel judetean sau local, dupa caz, a fondului construit existent cu destinatie de locuinta.
ART. 5
Fondurile necesare expertizarii constructiilor afectate de seisme se vor asigura dupa cum urmeaza:
a) pentru constructiile cu destinatie de locuinta proprietate privata a persoanelor fizice sau din fondul locativ de stat, in limita alocatiilor din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu incadrarea in cuantumul aprobat anual prin legea bugetara;
b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora ;
c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale acestora.
ART. 6
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor se vor asigura in ordinea de prioritate stabilita conform art. 4, dupa cum urmeaza:
a) pentru constructiile de destinatie de locuinta, proprietate privata ori aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome, dupa caz -, din:
- sursele proprii ale proprietarilor ;
- despagubiri acordate de societatile de asigurare;
- credite bancare cu o durata de rambursare cuprinsa intre 10 si 20 de ani si cu o dobinda de 15% pe an; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei va deschide o linie de creditare la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A.;
diferenta dintre dobinda de creditare, care include dobinda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus comisionul Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., si dobinda platita de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; nivelul comisionului se stabileste anual intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., cu avizul Ministerului Finantelor; pina la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei; in cazul vinzarii locuintei, din pretul convenit se asigura rambursarea integrala a creditului, inclusiv a dobinzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vinzarii locuintei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobinzilor aferente ;
b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.
Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
c) pentru constructiile, altele decit cele cu destinatie de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile de dezvoltare proprii.
ART. 7
Solicitarile pentru alocatiile bugetare, conform art. 5 lit. a) si art. 6 lit. a), se fac de catre proprietarii si/sau administratori, prin comisiile judetene si locale.
ART. 8
Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie, realizate din fonduri publice, pentru punerea in siguranta a constructiilor, se face in conformitate cu prevederile Legii 10/1991 privind finantele publice si ale O.G. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice.
ART. 9
In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante*).
ART. 10
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile H.G. 709/1991, precum si toate celelalte dispozitii contrare.
ART. 11
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
*) Normele metodologice 30654/2162 din 5 august 1994 au fost publicate in M.Of. 289/12 octombrie 1994. 

Autor:
Scris la: 26-05-2011

0 Comentarii