Articole - Legea nr. 101/2008

Legea nr. 101/2008

Legea nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 15/05/2008

Articol unic
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, punctul 3 al literei f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. in extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti, pana la 100 m2;".
2. La articolul 4, dupa punctul 3 al literei f) se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
"4. in extravilanul comunelor pentru constructiile reprezentand anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole, a caror suprafata construita desfasurata este de maximum 5.000 m2."
3. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data inregistrarii cererii."
4. La articolul 10, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) in perimetrele limitrofe constructiilor reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare in vigoare, in care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

Autor:
Scris la: 26-05-2011

0 Comentarii